Drugi dzień wesela w aquaparku?

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Pin It Share 0 LinkedIn 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

7-9dbPomysł z całą pew­no­ścią jest nie­ty­powy. Ba, jak na pol­skie warunki jest to wręcz sza­leń­stwo, ponie­waż nasze wesela mają raczej prze­wi­dy­walny cha­rak­ter i jeśli jest drugi dzień, są to popra­winy w tym samym, cho­ciaż lekko polu­zo­wa­nym tonie. Nie zawsze tak jed­nak musi być. Cie­ka­wym pomy­słem na zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­po­wta­rzal­nego wesela dla więk­szej ilo­ści zapro­szo­nych gości są baseny ter­malne. Terma Białka, bo to wła­śnie o niej tutaj mowa, jest chyba jedy­nym ośrod­kiem w naszym kraju, który jest przy­sto­so­wany do takiego przed­się­wzię­cia. Będziemy mieć nawet pew­ność, że przy­go­to­wane zostaną dla nas w Białce Tatrzań­skiej noc­legi.

Terma Białka to przede wszyst­kim aqu­apark. Jest to jed­nak ośro­dek znacz­nie lepiej roz­wi­nięty od tego, co takim mia­nem okre­ślamy w mia­stach. Tak naprawdę jest to zupeł­nie inny spo­sób myśle­nia o cza­sie spę­dza­nym nad wodą, bo pomimo ist­nie­nia tutaj spe­cjal­nej strefy zabawy z base­nami dla dzieci, więk­szość prze­strzeni nasta­wiona jest bar­dziej na przy­jem­no­ści eks­ten­sywne niż inten­sywne w Białce Tatrzań­skiej. Atrak­cje dla dzieci mogą tak naprawdę być oczy­wi­ście wyko­rzy­sty­wane przez całe rodziny z dziećmi i tak to zresztą zostało zapla­no­wane, co roz­wią­zuje czę­sto palący na wese­lach pro­blem rodzin z dziećmi.

Oczy­wi­ście trzeba tutaj pomy­śleć o odpo­wiedniej orga­ni­za­cji, bo nie wystar­czy tylko wszyst­kich wpu­ścić do wody i powie­dzieć, że jest to drugi dzień wesela. Wcale oczy­wi­ście nie trzeba tego robić, ponie­waż baseny ter­malne Terma Białka to cały kom­pleks wypo­czyn­kowy posia­da­jący sze­reg restau­ra­cji i barów, gdzie może być przy­go­to­wany odpo­wiedni bufet dla wszyst­kich gości, a do tego każda wcho­dząca osoba uzbra­jana jest w spe­cjalną opa­skę, dzięki któ­rej na przy­kład może zama­wiać drinki na koszt orga­ni­za­tora całej imprezy. Orga­ni­za­to­rzy ośrodka w ten spo­sób zwal­niają nas z koniecz­no­ści zakupu napo­jów i zała­twiają to za nas.

Atrak­cje w górach obej­mują także kom­pleks eks­klu­zyw­nych saun. Liczący sobie ponad 100m2 obiekt zwany Sau­na­rium jest inte­gralną czę­ścią całego ośrodka i każdy może tam korzy­stać z dokład­nie takich usług, jak to mu się spodoba. Można tutaj prze­wrot­nie powie­dzieć, że w pew­nym sen­sie jest to prze­nie­sie­nie na Terma Białka odpo­wie­dzial­no­ści za zaba­wia­nie naszych gości, ale na pewno nie będą oni na tym stratni i nikt nie będzie w żaden spo­sób narze­kał na warunki. Każdy znaj­dzie dla sie­bie coś ide­al­nego.